Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani * Bine ati venit la Website al Asociatiei de Prietenie Vietnam - România * Welcome to Website of Friendship Association Vietnam - Romania

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ VI CỦA HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM- RUMANI

  05/04/2017

BBT Website xin thông báo toàn văn Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Hội Hữu nghị Việt Nam - Rumani.:

LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ VIỆT NAM

HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM-RUMANI

***

Số: 06/2017/HVR

V/v: Nghị quyết Tổ chức Đại hội VI (nhiệm kỳ 2016-2021) của Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

           Hà Nội, ngày  05  tháng 04 năm 2017  

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM - RUMANI

------------------------------

BCH HỘI HỮU NGHỊ VIỆT NAM – RUMANI

- Được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

- Căn cứ  qui định của Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam- Rumani và Qui chế làm việc của BCH Hội ngày 6  tháng 12  năm 2011;

- Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ BCH Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani về việc rà soát công tác chuẩn bị đại hội.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani (Hội) sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016-2021) vào Thứ 7, ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại 105 A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Điều 2: Đại hội sẽ thực hiện các nội dung:

- Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của BCH Hội nhiệm kỳ 2011-2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021.

- Hiệp thương, giới thiệu, bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ VI (2016-2021);

- Xem xét một số vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội (sửa đổi Điều lệ, công tác khen thưởng,..).

Điều 3:  Các Ban ban tham mưu, Tiểu ban chuẩn bị đại hội, đơn vị trực thuộc (Hội, chi hội,…) và các hội viên có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công (theo Giấy mời) để Đại hội thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (để b/c)

- Liên hiệp các TCHN VN (để b/c)

- Các đơn vị trực thuộc

- Thông báo lên website của Hội

- Lưu: BTK.

T/M BCH TRUNG ƯƠNG HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Tống Văn Nga

Tin tức mới

Danh sách Tag
Lượt truy cập
  • 16
  • 18364
  • 19,870,205